Meer budget voor tweede aanvraagronde Regionaal investeringsfonds MBO

Het Regionaal investeringsfonds mbo ondersteunt publiek private samenwerkingsverbanden die de aansluiting van het beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt verbeteren. Scholen, overheden en het bedrijfsleven worden uitgenodigd om de regionale arbeidsproblematiek of de problemen binnen een bepaalde branche aan te pakken.

Subsidie

De subsidieaanvraag bestaat uit een regionaal visiedocument, een plan van aanpak, een meerjarenbegroting en een samenwerkingsovereenkomst.

Het visiedocument geeft een beschrijving van situatie in de regio omschreven met input vanuit de relevante partijen in de regio en in de betreffende sector. Belangrijk is om te onderbouwen dat het samenwerkingsproject aansluit bij het uitgangspunt van een doelmatig aanbod van beroepsopleidingen tussen onderwijsinstellingen.

Concreet moet ingegaan worden op:

  • een afbakening van de regio waarvoor de publiek-private samenwerking actief is;
  • een analyse van de kwalitatieve en kwantitatieve vraag van de arbeidsmarkt naar gediplomeerden waar de activiteiten van de publiek-private samenwerking zich op richten;
  • een overzicht van de relevante partijen in de regio en in de desbetreffende sector;
  • een overzicht van de partijen, met wie wordt samengewerkt binnen de publiek-private samenwerking en een beschrijving van de rol van deze partijen;
  • een beschrijving van de wijze waarop wordt voortgebouwd op de bestaande regionale en sectorale agenda’s ten aanzien van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt die relevant zijn voor de publiek-private samenwerking.

Het plan van aanpak pakt vervolgens door op het visiedocument door een concrete uitwerking van de activiteiten met doelstellingen, mijlpalen en taakverdeling per consortiumpartner. Succesverhalen uit de afgelopen jaren zijn hier te vinden: https://www.publiekprivaatsamenwerken.nl/good-practices.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal éénderde deel van de meerjarenbegroting met een drempel van minimaal € 200.000 en maximaal € 2 miljoen per subsidieaanvraag.

Aanvullend kan ook een subsidie aangevraagd worden voor het doelmatiger organiseren van het opleidingsaanbod. Daarvoor is een bedrag van maximaal € 500.000 per subsidieaanvraag beschikbaar. Voor deze subsidie is een apart voorstel en een aparte begroting nodig.

Voor wie?

In aanmerking voor subsidie komt het bevoegd gezag van een mbo-onderwijsinstelling. Het samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal één uit de openbare kas bekostigde onderwijsinstelling en één arbeidsorganisatie. Onder arbeidsorganisaties worden verstaan: organisaties die economische activiteiten uitoefenen, zoals bedrijven, maar ook publieke organisaties als zorg- en welzijnsinstellingen of onderwijsinstellingen.

Budget

Het budget voor 2017 is € 25 miljoen. De regeling is met een jaar verlengd. Voor 2018 is ook weer € 25 miljoen toegezegd, verdeeld over twee indieningsperiodes (doorgaans eind januari / eind juni).

Meer informatie?

Hulp nodig bij uw subsidie aanvraag? Neem contact op met Patricia Claessen via 06-34294450 of claessen@plusprojects.nl