Privacy

Uw privacy

Plus Projects B.V. (“Plus Projects”) respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Via deze website wordt geen persoonlijke informatie verzameld. Ook gebruikt Plus Projects geen cookies en verzamelt geen persoonlijke informatie over uw bezoek, uw IP-adres of uw browser.

Deze website biedt de mogelijkheid te interacteren, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen. Indien u reageert via email, zullen wij een deel van uw gegevens (zoals uw naam, adres of internetadres) uiteraard gebruiken. Ook in dit geval respecteren wij uw privacy. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor uw verzoek. Uw gegevens worden niet opgeslagen of gebruikt voor andere doeleinden. Desalniettemin, heeft te allen tijde het recht om inzage in, rectificatie of het wissen van uw persoonlijke gegevens van ons te verlangen. Dit kan per bericht via info@plusprojects.nl.

Mocht u een klacht hebben betreffende de privacy uw gebruiksgegevens, dan kunt u deze indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.

Plus Projects Privacy Statement

Plus Projects vindt privacy belangrijk en wij willen transparantie bieden over de persoonsgegevens die we verzamelen, over hoe we die gebruiken en over uw rechten in het beheren van die informatie. Met deze Privacy Statement voldoet Plus Projects aan de eisen die worden gesteld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een wet die is aangenomen in de Europese Unie. Als u vragen of opmerkingen hebt over het gebruik van uw gegevens of deze Privacy Statement, neem dan contact op met info@plusprojects.nl.

Verantwoordelijke van uw gegevens

Plus Projects B.V. (Plus Projects) is de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens en gevestigd aan de Zwaardstraat 16, 2584 TX te Den Haag. Telefonisch kunt u ons bereiken op +31 (0) 70-3012420, per e-mail via info@plusprojects.nl. De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) bij Plus Projects is David Paul Doornbos.

Toepassingsgebied

Dit privacybeleid is van toepassing op de website en diensten van Plus Projects. Plus Projects is niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Plus Projects draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft door onze medewerkers vertrouwelijk worden behandeld. Deze Privacy Statement is van toepassing op persoonsgegevens van:

 • (oud) medewerkers van Plus Projects;
 • (oud) cliënten en relaties van Plus Projects;
 • bezoekers van de website van Plus Projects;
 • relaties met wie Plus Projects contact heeft gelegd of wil leggen;
 • ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Plus Projects;
 • alle andere personen die contact opnemen met Plus Projects of van wie Plus Projects persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens

Plus Projects verwerkt persoonsgegevens om haar dienstverlening uit te voeren. Als u diensten bij ons afneemt, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Plus Projects of die van een derde partij. Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan wij: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt via mail, tijdens gesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.
 • Persoonsgegevens die u heeft ingevuld tijdens uw bezoek aan onze website.
 • Persoonsgegevens verkregen via onze website, elektronische nieuwsbrieven of
  commerciële e-mails.
 • Persoons- en contactgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals openbare zakelijke websites en zakelijke Sociaal Media platforms.
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze diensten waaronder naam, e-mail, geslacht, BSN en telefoonnummer;
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Bedrijfsgegevens: bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, factuuradres.

Doeleinden

Plus Projects gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het onderhouden van contact met u. Het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd. Het gericht informeren over relevante subsidies.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het voldoen aan subsidieverplichtingen.
 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u Plus Projects een opdracht verstrekt tot het leveren van subsidieadvies/financiering consultancy diensten.
 • Indien u ons een opdracht verstrekt, worden daarbij uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de opdracht, afhankelijk van de aard van de opdracht. Voorts worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten.
 • Om informatie over onze producten, diensten en evenementen mee te delen en voor andere promotiedoeleinden. Wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven, sturen wij u nieuwsbrieven, marketingberichten over de producten, diensten, evenementen en andere promoties van Plus Projects.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Statement tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Rechtsgronden

Plus Projects verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming: Plus Projects heeft u toestemming gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend. U heeft het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst: Plus Projects heeft een overeenkomst met u voor het ondersteunen bij subsidie aanvragen. Indien u ons een opdracht verstrekt verwerken wij uw persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
 • Wettelijke verplichting: Plus Projects verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan subsidieverstrekkers indien dat wettelijk verplicht is. Wij treffen hierbij geëigende maatregelen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermd worden.
 • Gerechtvaardigd belang: Plus Projects verwerkt persoonsgegevens als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

Delen van persoonsgegevens

Plus Projects kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Plus Projects schakelt onder andere de volgende dienstverleners in:

 • ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen.
 • Diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails.

Wij hebben met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

In onder meer de volgende gevallen, verstrekt Plus Projects persoonsgegevens aan derden:

 • Bij de behandeling van een dossier kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met de subsidieverstrekker of overheid te delen.
 • Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan moeten voldoen.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. In principe worden uw persoonsgegevens ook niet doorgegeven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht.

Wijzigen Privacy Statement

Deze Privacy Statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, wijzigingen in regelgeving, of veranderingen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacy Statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Statement te raadplegen.

Beveiliging persoonsgegevens

Plus Projects beschermt de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewalls, een beveiligde en indien mogelijk versleutelde internetverbinding, fysieke en administratieve toegangscontroles tot data en servers en tweestapsverificatie voor toegang tot data en mobiele telefoons.

Bewaring persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Inzage, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens

Wij bieden alle personen van wie wij persoonsgegevens verwerken voor het uitvoeren van onze diensten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt. U kunt hiervoor contact met ons op nemen via info@plusprojects.nl.

Bezwaar en klachten

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u uit te schrijven. Als u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen via info@plusprojects.nl of bellen met +31 (0) 70-3012420. Wij streven naar een oplossing voor uw klacht binnen een termijn van een kalendermaand na ontvangst van uw verzoek.