Aangescherpte energieprestatie eisen

Samen met collega Eva (lees hier haar laatste blog) doken we in de eisen die in toenemende mate aan energieprestatie van gebouwen worden gesteld. Dit heeft gevolgen waar een hoop bedrijven zich nog niet bewust van zijn…

Met een aantal stevige ambities op de horizon voor 2020, 2030 en 2050 heeft het kabinet de nieuwe kaders neergezet voor het energielandschap en energiegebruik in Nederland. Al vanaf 2020 moet alle nieuwbouw voldoen aan de zogenaamde BENG-norm en vanaf 2050 zou al het utiliteitsvastgoed (dus ook de bestaande bouw) daaraan moeten voldoen (BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw). Een gemiddeld kantoorgebouw in Nederland verbruikt momenteel vier keer meer dan de BENG-norm, hier schuilt dus nog een gigantische opgave! Daarnaast moeten we massaal van het aardgas af en als het even kan efficiënter en duurzamer energie gaan opwekken.

Energielabels

Een landelijk gehanteerde maatlat is het energielabel welke is gebaseerd op de energieprestaties van het gebouw. Een geldig energielabel is al enige tijd verplicht. Uit een recente analyse blijkt echter dat op dit moment slechts 40% van het Nederlandse vastgoed (exclusief woningen) een geregistreerd label heeft. Daar bovenop blijkt ruim 50% van de panden niet te voldoen aan de aangescherpte energieprestatie eisen: de energielabel C verplichting vanaf 2024 voor bestaande bouw. Voor bestaande bouw worden de eisen trapsgewijs aangescherpt en wordt de energielabel C-verplichting al in 2030 opgevolgd door een label A-verplichting en in 2050 door de BENG-norm. Een enorme opgave dus voor de komende jaren.

Geldigheid energielabels

Een energielabel is maximaal 10 jaar geldig, de eerste labels uit 2008 verlopen dus dit jaar. Om te voorkomen dat dit problemen geeft en eventueel zelfs in een boete resulteert loont het zeker de moeite om hier scherp op te zijn. Zeker wanneer een pand wordt verkocht. Bij het ontbreken van een geldig label mag er namelijk een boete opgelegd worden aan de verkopende partij. In 2017 bedroeg de hoogste boete ruim €10.000. Nog ingrijpender is echter het verliezen van de gebruiksfunctie wanneer (ook los van een transactie) niet wordt voldaan aan de op dat moment geldende minimale energielabel verplichting. Zonder geldige functie mag het pand niet meer gebruikt worden. De aanscherping kan dus verstrekkende gevolgen hebben.

Een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas?

Dan gelden ook de eisen uit het activiteitenbesluit uit de wet Milieubeheer. Het activiteitenbesluit verplicht gebouweigenaren met een jaarlijks energieverbruik dat meer is dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas tot het nemen van energiebesparende maatregelen zodra deze zich binnen vijf jaar terugverdienen. Daarmee is de regel van toepassing op maar liefst een derde van alle utiliteitsgebouwen, ongeacht hun gebruiksaard of huidige labelklasse. Geld dit ook voor u?

Woningen, maatschappelijk of monumentaal vastgoed?

Overigens zijn er ook energieverplichtingen vastgelegd voor woningen, waarbij de lat vanaf 2020 voor sociale huurwoningen op label B ligt en voor de overige woningen op label C. Ook is het zeer aannemelijk dat op relatief korte termijn andere typen vastgoed, zoals maatschappelijk of monumentaal vastgoed te maken gaat krijgen met aangescherpte energieprestatie eisen. Ook voor deze typen vastgoed geldt daarom onze aanbeveling om kritisch te kijken naar een labelsprong verbetering.

Investeringen

De Europese Investeringsbank (EIB) becijferde samen met Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) dat er € 860 miljoen geïnvesteerd moet worden in het utiliteitsvastgoed om alle panden te laten voldoen aan de label C-verplichting. Voor een label B, A of BENG-verplichting ligt de inschatting nog hoger. Er ligt dus een flinke opgave voor de portefeuillehouders.

Stimuleringsregelingen

Gelukkig zijn er ook diverse stimuleringsregelingen beschikbaar om energiebesparende maatregelen te nemen. Zo zijn er bijvoorbeeld de Energie-investeringsaftrek (EIA), de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) en de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Afhankelijk van de locatie van uw vastgoed zijn er ook nog diverse provinciale en gemeentelijke regelingen beschikbaar.

Wanneer u in de ontwerpfase al rekening houdt met de voordelen vanuit subsidies en stimuleringsregelingen, wordt de investering in het verbeteren van de energieprestatie van het gebouw een stuk aantrekkelijker. Jaarlijks helpen wij vele bedrijven om deze complexe trajecten te vertalen naar heldere stappen die resulteren in maximale subsidie! Bijvoorbeeld bij GKB.

Verzilver uw subsidie!

Omdat de termijn van de verplichtingen dichterbij komen, zal het voordeel uit de stimuleringsregelingen iets gaan afnemen. In 2019 wordt bijvoorbeeld binnen de EIA het percentage van de investeringskosten wat mag worden afgetrokken van de fiscale winst naar beneden bijgesteld. Onder de huidige eisen is dus meer voordeel te behalen.

Onderneem daarom nu actie en neem contact op met een van onze adviseurs via 070-3012420 voor meer informatie over de verschillende regelingen die in uw situatie interessant kunnen zijn.