Een toelichting op de Subsidieregeling Praktijkleren

De Subsidieregeling Praktijkleren bestaat sinds januari 2014 en zou van kracht zijn tot en met dit studiejaar. Onlangs gaf de minister echter aan dat voor het studiejaar 2018-2019 ook nog budget ter beschikking wordt gesteld. De exacte invulling wordt komende Prinsjesdag bekend gemaakt. Tot en met 17 september 17.00 uur kunnen aanvragen voor studiejaar 2017-2018 nog ingediend worden.

De regeling geeft een vergoeding voor de kosten van praktijkbegeleiding voor duale trajecten in het VSO, PRO, de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs, (V)MBO, HBO en WO. Maar wat is nu echt belangrijk ter voorbereiding op een mogelijke controle? Hieronder een voorbeeld van de nodige voorbereiding bij een BBL traject.

De controle afspraak wordt in de regel telefonisch gemaakt, waarna een schriftelijke bevestiging verzonden wordt, met de namen van de -in dit geval- BBL-deelnemers die gecontroleerd worden. Schriftelijk wordt gemeld dat de controle (die een dagdeel duurt) zich richt op vijf aspecten:

 1. Juistheid van de toegestane opleiding volgens de regeling
 2. Geldigheid van de praktijkleerovereenkomsten
 3. Aannemelijkheid van het aantal opgegeven weken begeleiding
 4. Aannemelijkheid van de begeleiding en behaalde kwalificaties
 5. Aannemelijkheid genoten onderwijs

Tijdens de controle ligt het accent op 2, 3 en 4.

Voldoen de praktijkleerovereenkomsten aan de voorwaarden?

De praktijkleerovereenkomst legt de rechten en verplichtingen vast van de betrokken partijen. De overeenkomst omvat in ieder geval de volgende zaken (artikel 7.2.8 van de WEB):

 • de aanvangsdatum en einddatum van de beroepspraktijkvorming
 • het totaal aantal te volgen praktijkuren en de verdeling daarvan over de studiejaren
 • de begeleiding van de deelnemer
 • dat deel van de kwalificaties dat de deelnemer tijdens de beroepspraktijkvorming dient te behalen en de beoordeling daarvan
 • de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden

De praktijkleerovereenkomst is geldig als bovenstaande zaken op deelnemersniveau zijn afgesproken en de overeenkomst is getekend door:

 • het bevoegd gezag van de school
 • de leerling of zijn wettelijke vertegenwoordiger
 • het erkende leerbedrijf

Is de praktijkbegeleiding aannemelijk?

Er dient op weekniveau aangetoond te worden dat er daadwerkelijk praktijkbegeleiding heeft plaatsgevonden.

Hulpmiddelen hierbij:

 • BPV handboek/portfolio
 • Verslagen praktijkbegeleiding (reflectieverslagen, evaluatieverslagen)
 • Diploma
 • Bij controle bezoek daadwerkelijk laten zien wat er gebeurt (gesprekken met BBL’er, praktijkbegeleider, werkplek tonen)

Klopt de aanwezigheid (van BBL’er en praktijkbegeleider)?

Er moet een aansluitende urenregistratie zijn van de BBL’er en praktijkbegeleider, waaruit ook verlof en ziekte blijken.

Hulpmiddelen:

 • Urenregistraties, verlof en ziekteregistraties (weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee als weken van begeleiding).
 • In- en uitstroominformatie.

 Het advies is om bij het indienen van de aanvraag reeds iemand intern verantwoordelijk te maken om bovenstaande concreter informatie te checken en te verzamelen. Zo kan een controle makkelijk doorlopen worden. Heeft u nog vragen omtrent deze subsidieregeling? Neem dan contact op met Patricia Claessen via claessen@plusprojects.nl of 06 34 29 44 50