Nederland investeert fors in verduurzaming

Het ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat maken haast met klimaatmaatregelen na uitspraak in Urgenda-zaak en stellen miljoenen subsidie beschikbaar voor duurzame investeringen in de industrie.

Extra geld voor versnelde klimaatinvesteringen

Zo stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat €28 miljoen beschikbaar voor klimaatinvesteringen in bewezen technieken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt €80 miljoen extra beschikbaar voor de circulaire economie in 2019 en 2020 om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Meer dan de helft daarvan, €44 miljoen, is beschikbaar voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op de circulaire economie (DEI+). Hiermee komt de regering tegemoet aan de uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak. Het vonnis verplicht Nederland om in 2020 een broeikasgasreductie van 25% ten opzichte van 1990 te realiseren. Deze maatregelen dragen daaraan bij.

Interessante regelingen voor ondernemers

Om de klimaatdoelen voor 2020 te behalen moet de industrie in rap tempo verduurzamen. Beschikbare CO2-reducerende technieken en installaties zijn vaak nog niet bedrijfseconomisch rendabel. De overheid hoopt met de “versnelde klimaatinvesteringen in de industrie” de terugverdientijd van duurzame investeringen te reduceren en het daardoor voor bedrijven interessant te maken om nú te verduurzamen.

Aanvullend moet Nederland in 2050 100% circulair zijn. In 2030 zouden we op de helft moeten zijn.
Een circulaire economie is belangrijk om efficiënter om te gaan met onze grondstoffen en om het klimaatakkoord van Parijs te halen. Het thema Circulaire economie is een uitbreiding op de bestaande thema’s rondom circulariteit. Belangrijk is dat de projecten bijdragen aan CO2-reductie met bijvoorbeeld voorstellen op het gebied van recycling, refurbishment en hergebruik van kunststoffen, textiel of meubels.

Voor ondernemers potentieel super interessante regelingen om te gebruiken, waarbij het mes aan twee kanten snijdt: men ontvangt subsidie om te investeren in energie-efficiency en circulariteit én behaalt milieuvoordeel met de eigen activiteiten.

Looptijd

Vanaf 1 augustus dit jaar kan subsidie aangevraagd worden voor investeringen die uiterlijk op 31 december 2020 daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Voorwaarden zijn verder:

  • De terugverdientijd van de investeringen is langer dan 5 jaar.
  • De investering is substantieel: Per aanvraag kan minimaal € 125.000 en maximaal € 3 miljoen subsidie ontvangen worden.

Voorwaarden

Om voor de klimaatinvesteringen in aanmerking te komen moet geïnvesteerd worden in bewezen* technieken, in systemen die helpen bij energie-efficiency. Voorbeelden die worden genoemd zijn elektrificatie van warmteopwekking, elektrische ovens of efficiënte droog- en scheidingstechnieken. Ook investeringen in maatregelen voor recycling of hergebruik van afval komen in aanmerking.

*De systemen moeten zich al bewezen hebben: de werking ervan is al minimaal 3 keer eerder in Nederland gedemonstreerd.

Voor meer informatie over de voorwaarden om voor de DEI+ in aanmerking te komen raadpleeg deze pagina.

Duurzaam hoeft niet duurder

Plus Projects maakt zich hard voor duurzame investeringen met een positieve impact op de wereld van morgen. Hebt u een idee om uw bedrijf te verduurzamen? We helpen u graag met realisatie ervan. Neem contact met ons op via 070-3012420 en we koppelen u aan een expert in uw sector.