De belangrijkste uitkomsten van Prinsjesdag 2020

Vandaag presenteerde het kabinet op de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) traditiegetrouw haar plannen voor 2021. De belangrijkste ontwikkelingen en wat deze kosten, staan in de Miljoenennota en Rijksbegroting 2021. Wat zijn de gevolgen hiervan op het subsidie- en financieringslandschap? Wat zijn de mogelijkheden voor innovatie? Komen er nieuwe maatregelen voor duurzaamheid?
Dit jaar is een uitzonderlijk jaar. De situatie m.b.t. COVID-19 heeft een grote invloed op burgers en bedrijven. Daar waar het kabinet het nodig heeft geacht zijn er fiscale corona-maatregelen in een wetsvoorstel opgenomen.

Nationaal Groeifonds

Een van de speerpunten van de plannen voor komende jaren is de oprichting van een Nationaal Groeifonds. Dit bedraagt 20 miljard voor de komende 5 jaar. De Miljoenennota constateert dat vooral binnen (1) kennisontwikkeling, (2) research en development (R&D) en innovatie en (3) infrastructuur kansen liggen om de productiviteit van Nederland, en daarmee het verdienvermogen, te verhogen.

“Grote transities op de terreinen van energie, klimaat en landbouw
vragen om een krachtige heroriëntatie naar nieuwe verdienmodellen,
innovaties en maatschappelijk oplossingen.”

Deze focus op een toekomstbestendige inzet van publieke middelen zullen we ook in de diverse subsidieprogramma’s terug gaan zien.

Duurzaamheid

“Het kabinet neemt aanvullende maatregelen voor CO2-reductie”, zo bericht de Miljoenennota. Zo wordt flink ingezet op het terugdringen van fossiele grondstoffen en het stimuleren van de circulaire economie. Er vindt onder andere een sterke intensivering van de uitgaven voor de SDE++ regeling plaats tot 2025.

Bedrijvenpakket

De overheid komt met een zogenaamd Bedrijvenpakket. Er wordt een nationale scale-up faciliteit ingericht, met behulp van Europese middelen en bijdragen van private investeerders. Er zal worden  uitgewerkt hoe startups en scale-ups lokaal beter gesteund kunnen worden. Voor het bedrijfsleven wordt ook gebruik gemaakt van Europese middelen voor cofinanciering bij nationale programma’s.

WBSO

Ondernemingen kunnen in 2021 meer steun verwachten van de overheid voor R&D. De WBSO wordt het komende jaar aantrekkelijker door meer loon- en materiaalkosten te vergoeden van bedrijven die een onderzoeksproject starten. In 2021 wordt het tarief van de eerste schijf van de wbso voor starters en niet-starters incidenteel verhoogd en gefinancierd uit eerdere onderuitputting. De eerste schijf zal in 2021 40% zijn (i.p.v. 32%), de tweede schijf blijft 16%.

Cofinanciering Europese programma’s

Het kabinet heeft € 255 mln vrijgemaakt voor cofinanciering van Europese programma’s, gericht op regionale ontwikkeling, onderzoek en innovatie, duurzaamheid en digitalisering. Dit biedt Nederlandse deelnemers een grotere slaagkans in de Europese calls for proposals, waarmee er meer Europese middelen worden geïnvesteerd in Nederlandse bedrijven, universiteiten en andere deelnemers.