Innovaties en decentralisatie in de energiesector

Decentralisatie betekent letterlijk ‘ont-centraliseren’. Middels dit artikel zet ik de gevolgen van decentralisatie in de energiesector uit. Ik zal eerst uitleg geven over decentralisatie van de organisatiestructuur, waarna ik vervolgens inzoom op technologie, innovatie en duurzaamheid.

Decentralisatie binnen een organisatie heeft een aantal voordelen, zo wordt kennis bijvoorbeeld direct verspreid bij de bron. Dit kan leiden tot soepele interne communicatie, omdat de lijnen korter en sneller zijn. Aanvullend leidt decentralisatie tot een verdeling van verantwoordelijkheden, waardoor men zich betrokken voelt bij de doelstellingen van de organisatie/bedrijf. Een versoepeling van de interne communicatie en betrokkenheid van het personeel kan bijdragen aan snellere innovaties, omdat de organisatie flexibeler en sneller op nieuwe ontwikkelingen kan inspelen.

Naast decentralisatie van de organisatiestructuur van bedrijven zijn er ook technologische ontwikkelingen die tot decentralisatie van een bevoorradingsketen kan leiden. Dit is momenteel gaande in de energiesector, waarbij er een verschuiving plaatsvindt van centrale energieproductie naar lokale productie door middel van bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen. Gebruikers worden gemotiveerd om zelf energie te produceren en eventuele overproductie terug te leveren. Deze energie kan met behulp van bijvoorbeeld peer-to-peer (P2P) op een Smart Grid direct worden verkocht aan afnemers zonder de tussenkomst van derde partijen. Dit is niet alleen financieel aantrekkelijk voor de eigenaar van bijvoorbeeld zonnepalen, maar bevordert ook de innovaties van producten en diensten, zoals zonnepalen, energie-infrastructuur en onderhoud.

Naast financieel gewin zijn er ook andere voordelen te behalen met de decentralisatie van de energieproductie. Een netwerk dat is opgebouwd uit verschillende lokale energieproducenten (o.b.v. zon en wind) vergroot de veerkrachtigheid van het totale energieproductie systeem, omdat er minder afhankelijkheid is van de beschikbaarheid en prijs van enkele schaarse grondstoffen (voorbeeld: uranium, en fossiele brandstoffen). Daarnaast is een energienetwerk bestaande uit een diversiteit aan productiemethodes en locaties veel resistenter tegen klimaatverandering, natuurgeweld en conflicten.  Lokale energie wordt grotendeels opgewerkt met behulp van zon en wind en draagt daarom bij aan de duurzame energie transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen. Daarnaast zorgt lokale energieproductie voor sociale en economische inclusie, omdat de inkomsten verdeelt worden over meerdere producenten. Aanvullend biedt het produceren en consumeren van wind en zonne-energie kansen voor bedrijven met betrekking tot duurzame profilering. Dit kan leiden tot samenwerkingsverbanden, nieuwe toekomstbestendige businessmodellen en onverwachte nieuwe bronnen van inkomsten door efficiënter gebruik van energie en grondstoffen.

Het verduurzamen van de energieproductie komt niet alleen ten goede aan het milieu, maar draagt ook positief bij aan de economie en maatschappij. De Nederlandse overheid en de Europese Unie hebben een groot aantal subsidie instrumenten om duurzame ontwikkeling van de energiesector te stimuleren. Het subsidielandschap is onderhevig aan verandering en daarom verschillen de regelingen die aansluiten op uw ambities van tijd tot tijd. Wij weten van de hoed en de rand als het gaat om subsidies voor duurzaamheid en innovatie. U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen +31 (0)70 301 2420 voor een quickscan, zodat wij kunnen inventariseren welke regeling het beste aansluit op uw innovatieve en duurzame ambities.