5 subsidies voor duurzaam bouwen en innovaties

Duurzaamheid hoeft niet duur te zijn. Technisch gezien is er al veel mogelijk om duurzame bouwprojecten te realiseren, maar vaak wordt ‘duurzaamheid’ als eerste geschrapt als de begroting te hoog uitvalt. Soms is de initiële investering inderdaad duurder. Maar kijk vooral ook naar de totale levensduur van een gebouw. Dan loont het vaak toch om aan de voorkant te investeren in duurzaamheid.

 

EIA/MIA

Wellicht de bekendste fiscale regelingen die men kent in de gebouwde omgeving. Als je in energiebesparende of innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen investeert kun je in aanmerking komen voor respectievelijk de Energie Investeringsaftrek (EIA) en Milieu Investeringsaftrek (MIA). Door het toepassen van deze extra aftrekpost(en) in de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting kan je een netto fiscaal voordeel behalen van het investeringsbedrag behalen van ruim 11% voor de EIA en tot maximaal 9% voor de MIA.

 

MOOI

Vanwege de Covid-19 pandemie trekt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn portemonnee: er wordt dit jaar € 30 miljoen extra geïnvesteerd in de MOOI regeling, specifiek voor het thema Gebouwde omgeving. Dit is bovenop de 27 miljoen die al beschikbaar was. MOOI staat voor Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling & Innovatie. Deze subsidie is bedoeld voor innovatieprojecten die de gebouwde omgeving CO2-vrij maken met oog voor circulariteit, luchtkwaliteit en natuur en waarin samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en andere belanghebbenden bevorderd wordt.
Voorbeelden zijn ontwikkelingen van warmtepompen, zonnepanelen, batterijopslag of een nieuwe generatie warmte- en koudenetten.

 

SDE++

De landelijke Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) regeling gaat veranderen. Deze wordt opgevolgd door de SDE++. Waar de SDE+ zich voornamelijk richtte op het stimuleren van duurzame energieproductie, richt de SDE++ zich op het stimuleren van de duurzame energietransitie. Nog altijd is de insteek het klimaat te verbeteren, maar de regeling wordt breder van opzet. De subsidie kan nu ook worden aangevraagd voor innovaties die CO2 besparen. De regeling gaat open op 28 november.

 

HER+

Ook de subsidiemodule Hernieuwbare energie (HER) wordt dit jaar uitgebreid en is tot HER+ gedoopt. Net als bij de SDE++ ligt de focus op CO2. CO2-reducerende technieken zoals het benutten van restwarmte, elektrische boilers en warmtepompen, waterstof door elektrolyse en CO2-afvang en opslag. De HER+-projecten moeten leiden tot CO2-reductie in 2030 en daarmee helpen de klimaatdoelstellingen te behalen.

 

DEI+

De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) behoort bij de regelingen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord. De DEI subsidie richt zich op het stimuleren van demonstratie- en pilotprojecten van technologieën die op een kostenefficiënte manier bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Waar SDE++ een subsidie is voor het installeren en exploiteren van hernieuwbare energiebronnen, stimuleert de DEI+ juist de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Ben je van plan om minder energie te gaan verbruiken in je productieproces? Of wil je investeren in het ontwikkelen van hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Dan kom je wellicht in aanmerking voor deze subsidieregeling.

 

Meer weten over Duurzaam Bouwen? Neem contact op met onze Thijs op 06 3429 4450.