LIFE

Met LIFE steunt de Europese Unie projecten van bedrijven, overheden en NGO’s op het gebied van klimaatverandering, grondstofefficiency, natuurbehoud en biodiversiteit. LIFE bestaat uit 2 programma’s, Milieu en Klimaat, die elk hun afzonderlijke prioriteiten en doelstellingen hebben:

Milieu

  • Natuur en Biodiversiteit: beschermen en verbeteren van de natuur in Europa.
  • Milieu- en grondstof-efficiency:  innovatieve projecten op het gebied van water, zee, afval, grondstoffen, lucht en emissies, milieu en gezondheid en een groene en circulaire economie.
  • Informatie en bestuur: bewustwording, samenwerking, best practices voor handhaving en naleving, beter bestuur en steun aan NGO’s.

Klimaat

  • Mitigatie: verminderen van klimaatverandering, reductie broeikasgasemissies.
  • Adaptatie: aanpassing aan klimaatverandering zoals overstroming en droogte.
  • Informatie en bestuur: beleid en informatie over klimaatproblematiek, bewustwording, communicatie, samenwerking, verspreiding van kennis.

Budget

Het budget van LIFE voor de totale periode (2014-2020) is ongeveer € 3,5 miljard voor heel Europa. Hiervan is 75% bestemd voor Milieu en 25% voor Klimaat.

Jaarlijks wordt het budget vastgesteld, dat slaat op 5 verschillende type projecten: reguliere projecten, integrale projecten, technische ondersteuningsprojecten, capaciteitsopbouw projecten en voorbereidende projecten. Elk van deze projecten hebben verschillende voorwaarden.

Aanvragen kunnen ingediend worden door overheden, non-gouvernementele organisaties (NGO’s) en bedrijven (zonder winstoogmerk). Het meest interessant voor ondernemers is deelname aan reguliere projecten sinds deze projecten kleinschaliger zijn en de mogelijkheid bieden voor samenwerking tussen MKB’ers en lokale of regionale overheden.

Reguliere projecten

Reguliere projecten zijn gericht op één specifiek natuur/ milieu/klimaatprobleem, met projectenkosten vanaf ongeveer € 1 miljoen. Van het totale projectbudget is 60% LIFE-subsidie mogelijk, 75% bij prioritaire soorten en habitats.

Beoordeling voorstellen

LIFE-subsidieaanvragen worden door de Europese Unie beoordeeld naar omvang van het op te lossen Europees milieuprobleem. Daarnaast dient het voorstel goed te ‘scoren’ op het gebied van technische en financiële samenhang en kwaliteit.

Meer informatie over LIFE?

Neem contact op info@plusprojects.nl of 070 301 2420.

Eureka is een programma voor ondernemers en instellingen met internationale ambities, of die nog op…

Met de MIT-rekentool berekent u gemakkelijk en snel uw mogelijke subsidievoordeel. In uw productontwikkeling kunt…

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor…

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…