Besluit Stimulering Duurzame Energie Productie (SDE+)

Producenten van duurzame energie kunnen subsidie aanvragen voor de productie van duurzame elektriciteit, duurzame warmte of gecombineerde opwekking van duurzame warmte en elektriciteit of groen gas. Met de SDE+ wordt een subsidie geboden die het verschil in kostprijs tussen duurzaam opgewekte energie en reguliere energie opvangt.

De SDE+ kan voor verschillende soorten duurzame energie aangevraagd worden, te weten:

 • Biomassa
 • Geothermie
 • Water
 • Wind
 • Windenergie op zee (met eigen budget en aanvraagprocedure)
 • Zon

Gefaseerde openstelling SDE+

De SDE+ wordt gedurende het jaar in twee rondes opengesteld. Beide rondes gaan uit van een gefaseerde openstelling. Dit betekent dat elke opvolgende fase een hoger subsidiebedrag geeft. Het moment van indiening bepaalt dus de fase en het subsidiebedrag. Aanvragen kunnen maximaal drie jaar voorafgaand van de aanschaf of installatie gedaan worden, achteraf met terugwerkende kracht aanvragen is niet mogelijk.

Het maximale subsidiebedrag is aangepast aan de kostprijs van de geproduceerde energie die voor de verschillende technologieën geldt. Zo is biomassa relatief goedkoop en heeft daarom een relatief laag maximum, zonnestroom is een relatief dure technologie en die heeft daarom een hoog maximum subsidiebedrag dat pas in een latere fase kan worden aangevraagd. De subsidieaanvraag is niet gebonden aan dit maximum, een aanvrager kan ervoor kiezen met een lager subsidiebedrag genoegen te nemen. In dat geval ontstaat de mogelijkheid om in een eerdere openstellingsfase al een aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt berekend aan de hand van de productiecapaciteit van een installatie. Hoe hoog het daadwerkelijke subsidiebedrag is, is bovendien in veel gevallen afhankelijk van de precieze technologie – bijvoorbeeld wind op land of zee – of de capaciteit van de installatie.

Het in een latere fase aanvragen biedt het voordeel dat men een hogere subsidie kan ontvangen. De SDE+ heeft echter een beperkt jaarbudget  en daarmee bestaat het risico dat in een latere fase het budget vroegtijdig uitgeput raakt. Gedurende het jaar publiceert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland regelmatig tussenstanden, waarmee de uitputting ingeschat kan worden. De ervaring leert, dat vroegtijdige uitputting eerder regel dan uitzondering is. Om een afwijzing door uitputting te voorkomen, is het dus handig om in een eerdere fase, tegen een lager subsidietarief, een aanvraag in te dienen. Wordt een aanvraag niet in behandeling genomen vanwege budgetoverschrijding of tijdens de behandeling ingetrokken, is het mogelijk in een latere openstelling opnieuw een aanvraag in te dienen. Van belang is in situatie wel dat ten tijde van de hernieuwde aanvraag, de installatie nog niet in gebruik genomen is. Zodra er een beschikking voor een specifiek adres is aangegeven, is het niet meer mogelijk om in een latere opstelling een aanvraag in te dienen voor een hoger subsidiebedrag.

Hoeveel subsidie is er mogelijk op grond van SDE+?

Het subsidiebedrag wordt per productiecategorie bepaald, varieert jaarlijks en is gekoppeld aan de relevante energieprijs op de markt en enkele andere factoren (het correctiebedrag). Afhankelijk van de technologie ontvangt de aanvrager subsidie voor 8, 12 of 15 jaar, of zolang het correctiebedrag voor de specifieke technologie lager is dan het SDE+ basisbedrag. Daarnaast is er een vrije categorie waarin subsidie voor technologieën tegen een lager tarief aangevraagd kan worden dan het vastgestelde basistarief voor deze technologie.

Van de toegekende aanvragen wordt jaarlijks het te ontvangen subsidiebedrag opnieuw vastgesteld aan de hand van de actuele energieprijs. De daadwerkelijke subsidie kan daarom van jaar tot jaar variëren. De subsidie wordt over maximaal 15 jaar uitgekeerd.

Rekenvoorbeeld:

Er wordt een zonnestroominstallatie geïnstalleerd van 300 panelen met een totaal piekvermogen van 81 kWp. Hiermee is een investering gemoeid van € 150.000. Zonder subsidie heeft deze installatie een terugverdientijd van ongeveer 16 jaar.

Met subsidie geldt het volgende totale maximale voordeel over 15 jaar van drie willekeurige fasen:

  • Fase 1: terugverdientijd van 11,2 jaar en een netto voordeel van € 50.171
  • Fase 2: terugverdientijd van 10 jaar en een netto voordeel van € 74.471
  • Fase 4: terugverdientijd van 8,2 jaar en een netto voordeel van € 123.071

Meer informatie over SDE+ subsidie?

Plus Projects rekent u graag voor wat de te verkrijgen subsidie voor uw investering is. Neem hiervoor contact op met David Paul Doornbos via 06-5136 7024 of doornbos@plusprojects.nl.

Eureka is een programma voor ondernemers en instellingen met internationale ambities, of die nog op…

Met de MIT-rekentool berekent u gemakkelijk en snel uw mogelijke subsidievoordeel. In uw productontwikkeling kunt…

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor…

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…