Disclaimer Email

Email Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming hebben dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en de bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht.

Plus Projects is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.

Any information transmitted by means of this e-mail (and any of its attachments) is intended exclusively for the addressee or addressees and for those authorized by the addressee or addressees to read this message. Any use by a party other than the addressee or addressees is prohibited. The information contained in this e-mail (or any of its attachments) may be confidential in nature and be subject to a duty of non-disclosure.

Plus Projects shall not be liable for damages resulting from the use of electronic means of communication, including – but not limited to – damages resulting from the failure or delay in the delivery of electronic communications, interception or manipulation of electronic communications by third parties or by computer programs used for electronic communications and transmission of malicious software.