OP-Oost: subsidies ter ondersteuning van het Overijsselse en Gelderse mkb

OP-Oost zal in 2016 vijf regelingen openstellen voor het  innovatieve mkb. Deze regelingen zijn gericht op ondernemers en samenwerkingsverbanden uit de volgende topsectoren:

  • Agro & Food,
  • Health,
  • Hightech Systemen en Materialen (HTSM),
  • Energie en Milieutechnologie (EMT)
  • Crossovers tussen deze sectoren en de ondersteunende sectoren ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie.

Projecten dienen bij te dragen aan de bevordering van algemene innovatie en/of een koolstofarme economie.

De inhoud verandert vooralsnog niet zeer sterk met vorig jaar: toegevoegd wordt de eerste regeling R&D projecten. De andere vier blijven vrijwel overeind.

1.    R&D projecten (1 maart 2016)

Deze regeling is gericht op individuele aanvragen van mkb’ers uit de bovenstaande topsectoren. De kosten derden ten behoeve van een R&D project kunnen voor 35% gesubsidieerd worden tot maximaal € 50.000,-.

Bijzonderheden: de aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Wij raden u aan uw aanvraag op 1 maart 2016 direct in te dienen.

2.    R&D samenwerkingsprojecten: (sluiting 1 september 2016 -tender-)

Deze regeling is gericht op samenwerkingsverbanden van mkb’er uit een topsector. Aanvragen gericht op de ontwikkeling van een nieuw innovatief product, dienst of proces komen in aanmerking. Het subsidiepercentage bedraagt vooralsnog 35% van de subsidiabele kosten tot een maximaal € 200.000.

Bijzonderheden: de aanvragen voor R&D samenwerkingsprojecten worden beoordeeld op kwaliteit. Naast aantoonbare aansluiting op het Op-Oost programma zelf, spelen het innovatieve gehalte van de ontwikkeling, markt impact/marktpotentieel en track record van de aanvragers zelf een belangrijke rol in de beoordeling.

3.    Grote R&D samenwerkingsprojecten: (2 sluitingen 3 mei en 15 november 2016 -tender-)

Deze regeling is gericht op grotere projecten van samenwerkingsverbanden uit de topsectoren gericht op experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek waarbij ook experimentele ontwikkeling plaatsvindt. Het subsidiepercentage bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximale subsidiebijdrage van € 2 miljoen. Het samenwerkingsverband bestaat tenminste uit één mkb’er uit een topsector. Minimaal 30% van de kosten dient door de mkb’ers in het samenwerkingsverband te worden gemaakt.

Bijzonderheden: ook de aanvragen voor grote R&D samenwerkingsprojecten worden beoordeeld op kwaliteit. Naast aantoonbare aansluiting op het Op-Oost programma zelf, spelen het innovatieve gehalte van de ontwikkeling, markt impact/marktpotentieel en track record van de aanvragers zelf een belangrijke rol in de beoordeling.

4.    Stimuleren proeftuinen (5 april 2016)

Deze regeling is specifiek gericht op samenwerkingsverbanden bestaande uit tenminste 2 mkb’ers en een proeftuinhouder. Subsidie wordt verstrekt voor het testen van nieuw te ontwikkelen producten, diensten of processen in een proeftuin. Een project is bijvoorbeeld het testen van een nieuw beveiligingssysteem in een real life opstelling (de proeftuin).
Het subsidiepercentage bedraagt 40% – 50% van de subsidiabele kosten tot een maximale subsidiebijdrage van € 600.000,-. Het mkb in het samenwerkingsverband dient minimaal 40% van de kosten te dragen.

Bijzonderheden: een belangrijke voorwaarde is dat de proeftuin ook toegankelijk moet zijn voor andere mkb’ers/gebruikers naast de aanvragers zelf. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

5.    Stimuleren cluster- en netwerkactiviteiten (14 juni 2016)

De laatste regeling is niet direct voor het mkb bedoeld maar voor kennispartners, kennisinstellingen of onafhankelijke samenwerkende instanties die door middel van innovatie clusters en/of het faciliteren van kennisoverdracht het mkb verder kunnen ondersteunen in het innovatieproces. Projecten in deze regeling zijn gericht op:

  • het tot stand brengen van samenwerking gericht op mkb-ondernemingen;
  • het uitbreiden van een bestaande samenwerking met mkb-ondernemingen;
  • de stimulering van mkb-ondernemingen tot valorisatie (proces dat kennis omzet naar commercieel haalbare producten, processen of diensten);
  • het tot stand brengen van samenwerking die gericht is op het aanmoedigen van de ontwikkeling en benutting van CO2-arme technologieën.

Voor een innovatiecluster kan maximaal 50% subsidie van de totale subsidiabele kosten verkregen worden. De maximale bijdrage bedraagt € 500.000,-. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Meer informatie over OP-Oost subsidiemogelijkheden?

Neem contact op via info@plusprojects.nl of 070 301 2420.

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…

De RAAK subsidie (Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie) heeft als doelstelling de kennisuitwisseling tussen…

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij het opstarten van…