ESF subsidie 2014 – 2020: Duurzame Inzetbaarheid

Heeft u of werkt u in een organisatie (profit of non-profit) met minstens twee werknemers? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een subsidie van maximaal € 12.500 vanuit het Europees Sociaal Fonds 2014-2020 (ESF) voor het thema duurzame inzetbaarheid.

Wat is ESF subsidie?

Met deze subsidie kunt u een externe adviseur inhuren voor het verkrijgen en implementeren van advies om de duurzame inzetbaarheid van het personeel te vergroten en hen tot op hogere leeftijd gezonder, competenter, langer en productiever te laten doorwerken. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Duurzame inzetbaarheid gaat om de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden. Daarom kunnen bedrijven voor dit thema ook een subsidie aanvraag indienen (naast O&O fondsen, sociale partners en -overheidsinstellingen).

Thema’s

Er zijn vier overkoepelende subsidiethema’s:

 Gezond en veilig werken

Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.

Dit thema onderschrijft het nauwe verband tussen de fysieke en psychische gesteldheid en het functioneren, verzuim en uitval van werkenden. Onderzoeken/inventarisaties die daarop gericht zijn (zowel fysieke als mentale belasting) passen bij dit thema. Bevindingen uit dergelijke onderzoeken kunnen ook leiden tot advisering over het nemen van maatregelen in de organisatie die eraan bijdragen dat mensen gezond en veilig aan het werk blijven.

Bevorderen van de leercultuur

Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.

De adviseur ondersteunt werkgevers bij het in beeld brengen van de ontwikkelbehoeften en leermogelijkheden van werknemers en de wijze waarop deze kunnen worden ingebed.

Stimuleren van mobiliteit, ondernemerschap en individuele ontwikkeling

Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.

Werkgevers kunnen mensen helpen vooruit te denken en hen ontwikkelmogelijkheden aan te bieden binnen de organisatie, die bijdragen aan hun bredere employability. Dit kan onder andere worden bevorderd door jobcarving en functie- of taakroulatie in te bedden in de organisatie.

Bevorderen van flexibele werkcultuur

Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Het zelf kunnen reguleren van het werk bevordert ook de duurzame inzetbaarheid. Werkenden krijgen dan de verantwoordelijkheid en het vertrouwen om een grotere invloed uit te oefenen op hun taken en werkafspraken binnen een organisatie. Op die manier kunnen zij met meer autonomie en bewegingsvrijheid zelf inspelen op verbetermogelijkheden en hun sterke kanten, wat motiverend werkt. Met externe advisering en input van de werkenden zelf, kan worden bekeken welke maatregelen ter flexibilisering van de werkcultuur bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid.

Opzet subsidieaanvraag

De subsidie aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Probleemanalyse
  • Concretisering van de activiteiten die worden uitgevoerd
  • Het beoogde resultaat
  • De wijze waarop de werknemers worden betrokken

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Maximaal kunt u € 10.000 subsidie aanvragen voor maximaal 50% van de kosten van een externe adviseur. Let op: Het uurtarief van de externe adviseur wordt afgetopt op € 100 excl. BTW per uur en de minimale begroting moet € 12.000 bedragen.

Meer weten over ESF duurzame inzetbaarheid 2014-2020?

Neem dan contact op met Marjolein Nijhuis via 06-4127 7978/nijhuis@plusprojects.nl.

Met de MIT-rekentool berekent u gemakkelijk en snel uw mogelijke subsidievoordeel. In uw productontwikkeling kunt…

U kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur en voor…

De innovatiebox is een interessante belastingmaatregel voor het innovatieve bedrijfsleven, omdat hiermee een korting van…

De RAAK subsidie (Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie) heeft als doelstelling de kennisuitwisseling tussen…

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij het opstarten van…